ISO 45001 / OHSAS 18001:2007 - Systematiskt arbetsmiljöarbete

Eliminera risker.

Nya ISO 45001 beräknas träda i kraft kvartal 1 2018 och kommer på sikt ersätta OHSAS 18001. Övergångsperioden brukar ligga på 3 år. Vi på Svensk Certifiering kommer att erbjuda våra kunder att gå över till ISO 45001 under senare del av 2018. Även certifiering mot AFS 2001:1 systematiskt arbetsmiljöarbete kommer att finnas kvar. I våra utbildningar riktade mot ISO 45001 och OHSAS 18001 samt AFS 2001:1 går vi igenom likheter och skillnader i standarderna. 

OHSAS 18001 mäter ditt ledningssystem utifrån flera dimensioner. Ett framgångsrikt ledningssystem bör baseras på:

• En arbetsmiljöpolicy som är anpassad till företaget 

• Att arbetsmiljörisker och lagkrav identifierats

• Mål och planer säkerställer ständiga förbättringar

• Ledningsaktiviteter som styr hälso- och säkerhetsrisker

• Kontinuerlig granskning, utvärdering och förbättring av systemet

 
ISO 45001 / OHSAS 18001:2007
ISO 45001 / OHSAS 18001:2007

Lagstiftningen kring arbetsmiljö blir alltmer strikt. Överhuvudtaget går utvecklingen mot en bättre arbetsmiljö: organisationers ekonomiska policy utvecklas och personalstyrning och andra verktyg används i ökad utsträckning. 

Det blir alltså allt viktigare för varje typ av organisation att förverkliga en bra arbetsmiljö. Det görs genom att säkerhetsrisker och arbetsmiljö granskas. Med hjälp av granskningen genomförs förbättringar av verksamheten, produkterna och tjänsterna. Det är viktigt att också visa för ägare, anställda, kunder och andra intressenter att arbetsmiljön är god och ständigt förbättras. Uppmärksamheten från intressenterna i dessa frågor har ökat. 

Att förbättra arbetsmiljön ger en hållbar utveckling och nya utmaningar. En annan fördel är att Er organisations status höjs. Certifieringsprocessen blir ett bevis på att Er organisation är ”den ansvarstagande arbetsgivare. 

Det finns ytterligare fördelar med en certifiering. För det första garanterar en certifiering att Er organisations ledning behandlar arbetsmiljöfrågorna. För det andra ger en certifiering tydliga och välgrundade mål för arbetet med att förbättra arbetsmiljön. En sammantagen bild av gjorda riskanalyser, skyddsronder och andra undersökningar ligger till grund för utformandet av mål för Er organisations arbetsmiljö.