ISO 39001:2012 - Vägtrafiksäkerhet

ISO 39001:2012
ISO 39001:2012

Konkurrensfördel med ledningssystem för vägsäkerhet

Ger ett ledningssystem för vägtrafiksäkerhet en konkurrensfördel? Ja, sannolikt är det en fördel att tillmötesgå transportköparnas krav på ett aktivt trafiksäkerhetsarbete. För vem vill inte att barnens skolskjutsar, färdtjänsten, busstrafiken, taxi, godstrafiken och personbilstrafiken etc.utförs på ett betryggande sätt av företag och organisationer som på ett strukturerat sätt förebygger och förhindrar olyckor i Vägtrafiken? 

Trafiksäkerhetsarbetet för vägtrafiken bygger på “Nollvisionen” – att ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken (se Trafikverket). Riksdagen beslutade 2009 om ett nytt etappmål som innebär att antalet dödade ska halveras till år 2020. 

Vägtrafiksäkerhet är också en global angelägenhet, beräkningar visar att 1,3 miljoner människor omkommer och mellan 20-50 miljoner skadas runt om i världen varje år.Inverkan på människors hälsa och på samhällsekonomin är mycket betydande. 

ISO 39001:2012 är en internationell standard för arbete med vägtrafiksäkerhet. Standarden kan ses som ett komplement till lagstiftningen inom området, med målet att uppnå en säkrare trafikmiljö. 

Ledningssystemet enligt ISO 39001 omfattar allt från organisationens förståelse för trafiksäkerhet med ledarskap, attityder och kompetensfrågor till faktorer som underhåll av fordon, planering och åtgärder. 

ISO 39001 är uppbyggd enligt en ny och gemensam standard för strukturen hos ledningssystem, de så kallade “High Level Structure”, detta innebär att den med lätthet kan integreras med befintliga ledningssystem enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.