Certifiering: OHSAS 18001 Arbetsmiljöledningssystem

En bra arbetsmiljö upplevs alltid positivt av de anställda, olika myndigheter och övriga intressenter. Ett systematiskt arbete för en bättre arbetsmiljö bidrar dessutom till att förbättra verksamhetens effektivitet, och därigenom även lönsamheten.

Arbetsmiljöproblem på arbetsplatsen – fysiska som psykiska – bör naturligtvis åtgärdas så snart det är möjligt. Och med ett aktivt förebyggande arbete kan ni se till att problemen inte uppstår. 

Du som får ett utmärkts stöd i arbetet med att förbättra er arbetsmiljö genom ett certifierat ledningssystem för arbetsmiljö – som OHSAS 18001.

OHSAS 18001
OHSAS 18001

Fördelar med certifiering enligt OHSAS 18001

• Bevisar på ni aktivt och systematiskt arbetar med förbättringar av arbetsmiljön

• En signal om att ni följer gällande arbetsmiljölagar

• Rekryteringen av kompetenta medarbetare underlättas

• Medarbetarna för ett ökat engagemang i arbetsmiljöarbetet

• Ökad goodwill bland kunder, ägare, försäkringsbolag, samhället etc.

• Minskad risken för arbetsplatsolyckor och det lidande/kostnader som följer av sådana

• Lägre försäkringspremier

Varför välja TUV SVERIGE

TUV SVERIGE är marknadsledande på verifiering, certifiering och utbildning inom ISO 9001. Mer än hälften av världens 200 största företag och tusentals mindre väljer TUV SVERIGE för sin certifiering. 

TUV SVERIGE:s unika revisionsmetod – Business Assurance – innebär att vi fokuserar på de områden och frågor som är viktiga för din verksamhet. Våra revisorer är branschspecialister som matchas mot ditt företags behov vilket möjliggör en effektiv och grundlig genomgång av ditt ledningssystem. Business Assurance hjälper organisationer att hantera sina system och risker vilket förbättrar och skyddar nuvarande och framtida resultat. 

Certifiering enligt ISO 9001 med TUV SVERIGE bidrar till att du når ”best practice” när det gäller planering, kontroll och styrning. 

För företag med andra eller olika kvalitetsledningssystem erbjuder TUV SVERIGE integrerade lösningar, något som sparar både tid och pengar.

Om OHSAS 18001

Revision i två steg ger ett certifikat:

1. Steg ett koncentrerar sig på att bekräfta att uppbyggnaden av systemet överensstämmer med revisionskriterier. Fokuserar på hur systemet hanterar riskbedömning.

2. Steg två inleds med en förnyad revision av det dokumenterade systemet. Vi granskar sedan effektiviteten genom en stickprovsrevision. Systemavvikelser och observationer diskuteras, allteftersom de framkommer och presenteras efter att revisionen har slutförts.

Ett certifikat är giltigt i tre år och under denna period genomförs återkommande revisionsbesök med sex månaders mellanrum. I slutet av treårsperioden krävs en 

fullständig revision. När ditt företag vill gå vidare så kan samordnade revisioner göras mellan ledningssystem för arbetsmiljö, kvalitet och den yttre miljön.